Политика приватности

Талија издаваштво се обавезује да неће злоупотребљавати личне податке из обрасца наруџбе.

Личним подацима сматрају се сви подаци којима се утврђује идентитет Купца (као што су име и презиме, адреса е-поште, адреса становања и сл.).

Талија издаваштво неће достављати нити разоткрити личне податке Купца трећој особи, осим у случајевима у којима тако изричито прописује закон те у случајевима када је то потребно за испуњење обавеза.

Сви подаци о Купцима строго се чувају и доступни су само онима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Талија издаваштво одговорно је за поштовање начела заштите приватности.

Талија издаваштво се обавезује да ће пружати заштиту личним подацима Купаца на начин да прикупља само основне податке о Купцима који су нужни за испуњење обавеза.

Податке који се приступом на интернет страницу аутоматски бележе, а нису лични подаци (врсте претраживача, број посета, вријеме проведено на страницама и сл.) Талија издаваштво има право користити искључиво ради оцене посећености интернет странице и ради побољшања њеног садржаја и функционалности.

Талија издаваштво информише Купце о начину коришћења прикупљених података те им даје могућост избора употребе њихових података, укључујући могућност одлуке желе ли или не да се њихово име уклони с листа које се користе за маркетиншке кампање.

У случају промене било ког личног података (нпр. место становања, адреса доставе) који се евидентирају приликом регистрације, Купац је дужан да ажурира податке на профилу или о промени обавести Талија издаваштво. У случају промене о којој није обавештен, Талија издаваштво не одговара за било какве недостатке у погледу наруџбине односно испоруке производа.

 

Горе наведене одредбе о заштити личних података односе се искључиво на почетну веб страницу веб продавнице talijaizdavastvo.rs као и на све странице унутар talijaizdavastvo.rs домена, а не на спољне странице на које упућују линкови ка talijaizdavastvo.rs домену.

Осим у случају електронске поруџбине, Талија издаваштво неће купцу слати електронске поруке ако Купац на то није изричито пристао.

Правилник о заштити података о личности корисника веб сајта talijaizdavastvo.rs можете преузети ОВДЕ.

Обавештење у вези заштите података о личности на newsletter листи коју води привредно друштво Талија издаваштво можете преузети ОВДЕ.

Малолетна лица

Малолетно лице које је навршило 15 (словима: петнаест) година може самостално да даје пристанак за обраду података о својој личности у коришћењу Услуга. Ако се ради о малолетном лицу које није навршило 15 (словима: петнаест) година, за обраду података пристанак мора дати родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица.

Талија издаваштво предузима све разумне мере у циљу утврђивања да ли је пристанак дао родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица, узимајући у обзир доступне технологије.

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОРИСНИКА ВЕБ САЈТА https://www.talijaizdavastvo.rs

 

Правилник о заштити података о личности корисника веб сајта (у даљем тексту: Правилник) се односи на услуге које се пружају преко веб сајта https://www.talijaizdavastvo.rs у власништву привредног друштва ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО ДОО ДОЊА ВРЕЖИНА, матични број: 21035378, Толстојева 1, 18000 НИШ (у даљем тексту: ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО).

 

Податак о личности

 

Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

Корисником у смислу Правилника се сматра физичко лице које користи услуге, а на које се подаци о личности односе.

ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО штити податке о личности и приватност корисника у складу у са позитивним прописима Републике Србије и са највишим степеном пажње.

 

Сврха обраде и подаци који се прикупљају

 

Констатује се да је ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО руковалац података о личности будући да самостално одређује сврху и начин обраде истих.

Да би се несметано пружале услуге информационог друштва (у даљем тексту: Услуге), ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО прикупља податке о личности корисника.

Прецизирања ради, услуга информационог друштва је свака услуга која се уобичајено пружа уз накнаду, на даљину, електронским средствима на захтев корисника.

У контексту веб сајта https://www.talijaizdavastvo.rs Услуге су везане за онлајн продају производа на веб сајту.

Да би се Услуге користиле потребно је обезбедити следеће податке о личности: име и презиме, е-маил адреса, држава, место и адреса становања, датум рођења, број телефона, пол, тип корисника (физичко или правно лице).

 

Правни основ обраде

 

Подаци о личности се обрађују на основу пристанка корисника.

Пристанак је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање воље корисника, којим корисник, изјавом или јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на њега односе.

Сматра се да коришћење Услуга од стране корисника представља јасну потврдну радњу којом је корисник дао пристанак за обраду података о личности.

Ради отклањања сваке сумње, коришћењем Услуга корисник потврђује да је претходно упознат и да је сагласан са овде прописаним Правилником, који му је био доступан, читак и разумљив.

Правни основ за обраду личних података може бити и уговорни однос са корисником, као и поштовање правних обавеза ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА

Правни основ за обраду података може бити и заштита животно важних интереса корисника или другог физичког лица.

Констатује се да обрада може бити неопходна и у циљу остваривања легитимних интереса ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица корисника који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је корисник малолетно лице.

Примера ради, легитимни интереси ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА могу бити:

1) боље разумевање корисника и корисничког искуства;

2) заштита пословања и подршка корисницима;

3) тестирање и развој нових услуга или побољшање постојећих;

4) идентификовање и заштита корисника и веб сајта од нелегалних активности;

 

Обрада података о личности

 

Лица која обрађују податке о личности су она лица која су запослена у ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВУ као и сви органи Републике Србије који на основу законских одредби и одлуке надлежног суда остварују право обраде података.

Врста радњи обраде које се врше су прикупљање података о личности, коришћење, бележење, преписивање и претраживање.

ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО, зарад праћења своје посећености и оптимизације Услуга може користити Google Analytics, платформу аналитичких услуга које пружа Google, LLC (у даљем тексту: Google). Google Analytics користи технологије који омогућавају ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВУ лакшу анализу начина на који му корисници приступају. Информације које се на овај начин прикупљају се преносе и чувају на серверима Google који се налазе у Сједињеним америчким државама. Google, користећи одговарајуће мере заштите, обрађује информације у вези са активностима на веб сајту и употребом Интернета. Google ће можда проследити ове информације трећим лицима у ситуацијама у којима то закон налаже, или када поменута трећа лица обрађују горепоменуте податке у име Google-а. Коришћењем Услуга, корисник пристаје да Google обрађује податке, на овде описани начин и у горепоменуте сврхе, те се констатује да је Google обрађивач података о личности.

Зарад електронског плаћања Услуга, ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО може користити електронске услуге банака са важећом дозволом за рад Народне банке Србије, које су такође обрађивачи података о личности иако ни у једном тренутку информационом систему ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО неће бити доступни подаци о корисниковој платној картици и дате ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО не прикупља. Свака од датих банкарских трансакција заснива се на употреби одговарајућих протокола, док се конкретни подаци преносе у складу са најсавременијим стандардима енкрипције.

Зарад обављања послова доставе, ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО може ангажовати и курирске службе које у име ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВA обрађују податке о личности корисника неопходне за извршавање њихових уговорних обавеза.

 

Малолетна лица

 

Малолетно лице које је навршило 15 (словима: петнаест) година може самостално да даје пристанак за обраду података о својој личности у коришћењу Услуга.

Ако се ради о малолетном лицу које није навршило 15 (словима: петнаест) година, за обраду података из става 1. овог члана пристанак мора дати родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица.

ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО предузима све разумне мере у циљу утврђивања да ли је пристанак дао родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица, узимајући у обзир доступне технологије.

 

Cookies ("колачићи")

 

Cookies (у даљем тексту: колачићи) су мали текстуални фајлови који се пласирају на рачунар корисника, а зарад оптимизације и персонализовања корисничког искуства. Неке од Услуга које ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО пружа састоје се из пласирања технологије колачића. Корисник може блокирати употребу неких или свих колачића које ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО користи.

 

Повреда безбедности података о личности

 

ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО спроводи одговарајуће мере техничког, физичког и организационог обезбеђења ради заштите података о личности од случајног или незаконитог уништавања или случајног губитка, измене, неовлашћеног обелодањивања (укључујући приступ на даљину) или приступа и од свих осталих облика незаконите обраде, укључујући беспотребно прикупљање или даљу обраду. Ове мере обезбеђују ниво безбедности који одговара ризику угрожавања података водећи рачуна о стању, трошковима спровођења и природи, подручју примене, контексту и сврси обраде података о личности.

Упркос свим предузетим мерама, не искључује се могућност настанка повреде безбедности података о личности. У случају повреде безбедности података о личности, ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО, у складу са законом благовремено предузима адекватне мере санације и отклањања штетних последица и доставља кориснику и надлежним органима све значајне информације које се могу захтевати у вези са повредом безбедности података о личности.

 

Права корисника

 

Корисник има следећа права:

1. Право на транспарентно, истинито и благовремено информисање у вези обраде података о личности;

2. Право да од ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА захтева информацију о томе да ли се обрађују његови подаци о личности;

3. Право да се нетачни подаци о личности у вези њега исправе или допуне;

4. Право да се његови подаци о личности избришу;

5. Право да опозове пристанак на обраду података о личности;

6. Право да прикупљене податке о личности прими у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику, што укључује и неометан пренос датих података другом руковаоцу;

7. Право да у сваком тренутку поднесе ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВУ приговор на обраду његових података о личности када је обрада неопходна у циљу остваривања легитимних интереса ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА као и у случају када се подаци о личности обрађују за потребе директног оглашавања;

8. Право да Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднесе притужбу на поступање ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА по питању обраде својих података о личности;

 

Рок чувања података

 

Корисникови подаци о личности се никада неће обрађивати више него што је неопходно. Подаци о личности ће се обрађивати до опозива пристанка, осим у ситуацијама када постоји неки други основ за обраду. Ово укључује и обраду која представља неопходну и сразмерну меру у демократском друштву за заштиту уставних права и слобода што укључује и остваривања легитимних интереса ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА у грађанским и другим стварима.

 

Примена закона и ступање на снагу

 

За сва остала питања из области заштите података о личности примењиваће се Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018).

 

Овај Правилник ступа на снагу 20.08.2019. године.

 

Контакт

 

Све информације по питању овог Правилника корисник може добити слањем е-маил поруке на адресу talija.izdavastvo@gmail.com. ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО задржава право да игнорише сваки ирелевантан упит или упит који није упућен на овде наведену адресу.

Obavešteanja o zaštiti podataka

1. Izjava o zaštiti privatnosti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju

Polisa privatnosti
Naše obaveze u očuvanju privatnosti korisnika
 

Talija Izdavaštvo se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima Talija Izdavaštvo DOO: 

- Dostavlja obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi. 
- Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe. 
- Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka. 
- Ograničava dostupnost vaših informacija. 
- Omogućava kontakt u vezi pitanja koja su vezana za zaštitu privatnosti. 

Talija Izdavaštvo  visoko ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažanja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

Polisa zaštite privatnosti Talija Izdavaštva

Ova polisa opisuje informacije i praksu u zaštiti privatnosti koja se primenjuje na Web stranicama www.talijaizdavastvo.rs i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane Talija Ićzdavaštvo ili u njegovo ime. Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to opisano u ovoj polisi. 

Primenjivost ove polise ne važi na Web stranicama van domena www.talijaizdavastvo.rs i Talija Izdavaštvo DOO, a kojima se pristupa sa Talija Izdavaštvo Web stranica putem veza ka drugim Internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica. Želimo da Vas potstaknemo da pročitate polise o zaštiti privatnosti ovih drugih Internet stranica kako bi saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke. 


Tipovi obaveštenja korisnicima

- Oglasi
- Lifleti
- Newsletteri
- Poštanska pisma
- Katalozi
- Telefonski pozivi

Tipovi prikupljanih informacija

Informacije koje Talija Izdavaštvo DOO može prikupljati su: 
- Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona) 
- Informacije za naplatu i isporuku (broj kreditne kartice, adresa za isporuku) 
- Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima) 

Prikupljanje informacija

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima: 

- prilikom online registracije korisničkog naloga 
- pri kupovini proizvoda 
- korišćenjem nekog servisa ili usluge 
- pri dostavi 
- pristupanjem članskom klubu 
- učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima 
- uspostavljanjem kontakta preko Web stranica


Korišćenje informacija

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima: 

- popunjavanje formi u zahtevima za informacijama 
- obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa 
- organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja 
- ponuda novih proizvoda i servisa 
- poboljšanje efektivnosti naših Web stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude 
- sprovođenje istraživanja i analiza 
- slanje informacija u marketinške svrhe 
- obavljanje drugih poslovnih aktivnosti 

Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba 

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina ili e-mail adresa prijatelja koja je zabeležena preko opcije “Preporučite prijatelju” ili preko nekih drugih opcija. 

Prosleđivanje ličnih informacija

www.talijaizdavastvo.rs ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima. 
Mogućnost ne prihvatanja marketinških aktivnosti 
Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju ne prihvatanja budućih marketinških obaveštenja www.talijaizdavastvo.rs 

Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija: 

- Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane.
- - Putem slanja e-maila na adresu talijaizdavastvo@gmail.com sa temom “Odjava”. 

Pri slanju e-maila, molimo Vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (n.p.r. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev. 

www.talijaizdavastvo.rs će preduzeti neophodne korake kako bi implementirali Vaš zahtev za prestanak dobijanja marketinških obaveštenja. Molimo Vas da notirate da zbog obrade podataka, poštanskih i sistemskih rokova, ova procedura može potrajati 10 radnih dana za e-mail poruke i 6 nedelja za direktno slanje pošte. Dok ova promena ne stupi na snagu, moguće je da ćete u tom periodu i dalje dobijati naša marketinška obaveštenja. 

Takođe treba notirati da i kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe, informacije o statusu članskog kluba ili ostala obaveštenja koja se tiču naše kompanije.

Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke

Bilo da kupujete putem Interneta ili u našim knjižarama, primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. www.talijaizdavastvo.rs ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost. 

S ’ obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka
Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu. 

Korišćenje Internet kolačića (Cookies), ostalih tehnologija i trećih lica za prikupljanje podataka

Internet kolačić je mala datoteka koju Web stranica ili e-mail poruka šalje Vašem Internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na Vašem hard disku. Naše Web stranice i e-mail poruke koriste Internet kolačiće kako bi maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim Web stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup Web stranicama bez ponovne personalizacije. 

Web čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše Web stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu. 

Naš Web server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) Web stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji Web čitač koristite za pregled naših Web stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da shvatimo i razumemo kako posetioci koriste naše Web stranice. 

Web stranice talijaizdavastvo.rs koriste servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših Web stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o Vašim posetama našim Web stranicama i Vašoj interakciji sa našim oglašavanjima. Za te potrebe se mogu koristiti tehnologije slične onima koje smo opisali u prethodnim pasusima, kako bi se izmerila efikasnost oglašavanja i e-mailova. 

Ažuriranje ličnih podataka 

talijaizdavastvo.rs želi da Vaši lični podaci budu tačni i kompletni. Obezbedili smo nekoliko različitih metoda za ažuriranje istih. 
Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina: 

1.Pozovite nas na +381 18 278 478
2.Pošaljite e-mail na: talijaizdavastvo@gmail.com
3.Pošaljite pismo na poštansku adresu: 

Talija Izdavaštvo d.o.o. 
Tolstojeva 1
18000 Niš