БЕСПЛАТНА ДОСТАВА ЗА СВЕ ПОРУЏБИНЕ ПРЕКО 3000 РСД НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОРИСНИКА ВЕБ САЈТА www.talijaizdavastvo.rs

 

Правилник о заштити података о личности корисника веб сајта (у даљем тексту: Правилник) се односи на услуге које се пружају преко веб сајта www.talijaizdavastvo.rs у власништву привредног друштва ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО ДОО ДОЊА ВРЕЖИНА, матични број: 21035378, Толстојева 1, 18000 НИШ (у даљем тексту: ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО).

 

Податак о личности

 

Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

Корисником у смислу Правилника се сматра физичко лице које користи услуге, а на које се подаци о личности односе.

ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО штити податке о личности и приватност корисника у складу у са позитивним прописима Републике Србије и са највишим степеном пажње.

 

Сврха обраде и подаци који се прикупљају

 

Констатује се да је ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО руковалац података о личности будући да самостално одређује сврху и начин обраде истих.

Да би се несметано пружале услуге информационог друштва (у даљем тексту: Услуге), ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО прикупља податке о личности корисника.

Прецизирања ради, услуга информационог друштва је свака услуга која се уобичајено пружа уз накнаду, на даљину, електронским средствима на захтев корисника.

У контексту веб сајта www.talijaizdavastvo.rs Услуге су везане за онлајн продају производа на веб сајту.

Да би се Услуге користиле потребно је обезбедити следеће податке о личности: име и презиме, е-маил адреса, држава, место и адреса становања, датум рођења, број телефона, пол, тип корисника (физичко или правно лице).

 

Правни основ обраде

 

Подаци о личности се обрађују на основу пристанка корисника.

Пристанак је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање воље корисника, којим корисник, изјавом или јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на њега односе.

Сматра се да коришћење Услуга од стране корисника представља јасну потврдну радњу којом је корисник дао пристанак за обраду података о личности.

Ради отклањања сваке сумње, коришћењем Услуга корисник потврђује да је претходно упознат и да је сагласан са овде прописаним Правилником, који му је био доступан, читак и разумљив.

Правни основ за обраду личних података може бити и уговорни однос са корисником, као и поштовање правних обавеза ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА

Правни основ за обраду података може бити и заштита животно важних интереса корисника или другог физичког лица.

Констатује се да обрада може бити неопходна и у циљу остваривања легитимних интереса ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица корисника који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је корисник малолетно лице.

Примера ради, легитимни интереси ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА могу бити:

1) боље разумевање корисника и корисничког искуства;

2) заштита пословања и подршка корисницима;

3) тестирање и развој нових услуга или побољшање постојећих;

4) идентификовање и заштита корисника и веб сајта од нелегалних активности;

 

Обрада података о личности

 

Лица која обрађују податке о личности су она лица која су запослена у ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВУ као и сви органи Републике Србије који на основу законских одредби и одлуке надлежног суда остварују право обраде података.

Врста радњи обраде које се врше су прикупљање података о личности, коришћење, бележење, преписивање и претраживање.

ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО, зарад праћења своје посећености и оптимизације Услуга може користити Google Analytics, платформу аналитичких услуга које пружа Google, LLC (у даљем тексту: Google). Google Analytics користи технологије који омогућавају ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВУ лакшу анализу начина на који му корисници приступају. Информације које се на овај начин прикупљају се преносе и чувају на серверима Google који се налазе у Сједињеним америчким државама. Google, користећи одговарајуће мере заштите, обрађује информације у вези са активностима на веб сајту и употребом Интернета. Google ће можда проследити ове информације трећим лицима у ситуацијама у којима то закон налаже, или када поменута трећа лица обрађују горепоменуте податке у име Google-а. Коришћењем Услуга, корисник пристаје да Google обрађује податке, на овде описани начин и у горепоменуте сврхе, те се констатује да је Google обрађивач података о личности.

Зарад електронског плаћања Услуга, ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО може користити електронске услуге банака са важећом дозволом за рад Народне банке Србије, које су такође обрађивачи података о личности иако ни у једном тренутку информационом систему ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО неће бити доступни подаци о корисниковој платној картици и дате ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО не прикупља. Свака од датих банкарских трансакција заснива се на употреби одговарајућих протокола, док се конкретни подаци преносе у складу са најсавременијим стандардима енкрипције.

Зарад обављања послова доставе, ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО може ангажовати и курирске службе које у име ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВA обрађују податке о личности корисника неопходне за извршавање њихових уговорних обавеза.

 

Малолетна лица

 

Малолетно лице које је навршило 15 (словима: петнаест) година може самостално да даје пристанак за обраду података о својој личности у коришћењу Услуга.

Ако се ради о малолетном лицу које није навршило 15 (словима: петнаест) година, за обраду података из става 1. овог члана пристанак мора дати родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица.

ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО предузима све разумне мере у циљу утврђивања да ли је пристанак дао родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица, узимајући у обзир доступне технологије.

 

Cookies ("колачићи")

 

Cookies (у даљем тексту: колачићи) су мали текстуални фајлови који се пласирају на рачунар корисника, а зарад оптимизације и персонализовања корисничког искуства. Неке од Услуга које ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО пружа састоје се из пласирања технологије колачића. Корисник може блокирати употребу неких или свих колачића које ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО користи.

 

Повреда безбедности података о личности

 

ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО спроводи одговарајуће мере техничког, физичког и организационог обезбеђења ради заштите података о личности од случајног или незаконитог уништавања или случајног губитка, измене, неовлашћеног обелодањивања (укључујући приступ на даљину) или приступа и од свих осталих облика незаконите обраде, укључујући беспотребно прикупљање или даљу обраду. Ове мере обезбеђују ниво безбедности који одговара ризику угрожавања података водећи рачуна о стању, трошковима спровођења и природи, подручју примене, контексту и сврси обраде података о личности.

Упркос свим предузетим мерама, не искључује се могућност настанка повреде безбедности података о личности. У случају повреде безбедности података о личности, ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО, у складу са законом благовремено предузима адекватне мере санације и отклањања штетних последица и доставља кориснику и надлежним органима све значајне информације које се могу захтевати у вези са повредом безбедности података о личности.

 

Права корисника

 

Корисник има следећа права:

1. Право на транспарентно, истинито и благовремено информисање у вези обраде података о личности;

2. Право да од ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА захтева информацију о томе да ли се обрађују његови подаци о личности;

3. Право да се нетачни подаци о личности у вези њега исправе или допуне;

4. Право да се његови подаци о личности избришу;

5. Право да опозове пристанак на обраду података о личности;

6. Право да прикупљене податке о личности прими у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику, што укључује и неометан пренос датих података другом руковаоцу;

7. Право да у сваком тренутку поднесе ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВУ приговор на обраду његових података о личности када је обрада неопходна у циљу остваривања легитимних интереса ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА као и у случају када се подаци о личности обрађују за потребе директног оглашавања;

8. Право да Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднесе притужбу на поступање ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА по питању обраде својих података о личности;

 

Рок чувања података

 

Корисникови подаци о личности се никада неће обрађивати више него што је неопходно. Подаци о личности ће се обрађивати до опозива пристанка, осим у ситуацијама када постоји неки други основ за обраду. Ово укључује и обраду која представља неопходну и сразмерну меру у демократском друштву за заштиту уставних права и слобода што укључује и остваривања легитимних интереса ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВА у грађанским и другим стварима.

 

Примена закона и ступање на снагу

 

За сва остала питања из области заштите података о личности примењиваће се Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018).

 

Овај Правилник ступа на снагу 20.08.2019. године.

 

Контакт

 

Све информације по питању овог Правилника корисник може добити слањем е-маил поруке на адресу talija.izdavastvo@gmail.com. ТАЛИЈА ИЗДАВАШТВО задржава право да игнорише сваки ирелевантан упит или упит који није упућен на овде наведену адресу.

 

У Нишу, 15.08.2019. године                директор Павле Деспотовић

 

Контактирајте нас путем WhatsApp

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: