БЕСПЛАТНА ДОСТАВА ЗА СВЕ ПОРУЏБИНЕ ПРЕКО 3000 РСД НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

  Doc. dr Samir Ljajić - Upravljanje totalnim kvalitetom

  164

  Doc. dr Samir

  Количина:
  Поштарина
  Упитајте

  Пожури! Само 98 Остало на стању!

  Васкршње снижење
  Драги наши читаоци,
  Одлучили смо да Вас и ове године обрадујемо снижењем:
  25% попуста на купљену 1 или 2 купљене књиге
  30% попуста на 3 купљене књиге
  40% попуста на 4 или више купљених књига
  уз бесплатну доставу за износе веће од 3000 РСД.
  Снижење се обрачунава аутоматски када у корпу додате одговарајући број наслова.
   

  Политика безбедности

   

  Политика испоруке

   

  Политика повраћаја

   

  Безбедно плаћање картицама

  Monografija docenta dr Samira Ljajića, pod nazivom “Upravljanje totalnim kvalitetom” je knjiga koja se sastoji iz šest tematskih oblasti. Sadrži sve elemente korisnog štiva za studente osnovnih i magistarskih studija ali i širi auditorijum u oblasti nauke i struke. Pri čitanju monografije, stiče se utisak da je autor težio uporedivosti sa sličnim knjigama koje se koriste na univerzitetima razvijenih zemalja. Pored toga, uočljivo je, da je autor uložio napor da tekst osveži sa poslovnim primerima koji prikazuju izazove i rešenja u oblasti upravljanja totalnim kvalitetom. U knjizi se nailazi i na desetine slika, tabela i pregleda integrisanih u tekst, koji su olakšali čitanje istog.

  Autor u monografiji, pored definisanja same suštine kvaliteta, njegovog razvoja od tradicionalnog do savremenog koncepta, posebnu pažnju poklanja istraživanju prepoznatljivih modela TQM-a u svetu. Integralni koncept poimanja i upravljanja kvalitetom pripisuje se Japanu i smatra se da je on jedan od ključnih faktora japanskog svetskog poslovnog uspeha posle Drugog svetskog rata. Japanski koncept TQM-a decenijama je zadavao velike probleme vodećoj međunarodnoj konkurenciji koja je dolazila iz SAD i Evrope. Tek poslednjih decenija su zapadni konkurenti pronikli u tajne japanske filozofije kvaliteta, shvatili poslovni značaj modernog koncepta kvaliteta, razvili i aktivirali sopstvene strategije. Autor na kraju ispravno zaključuje da je najveća korist od usvajanja jednog od modela TQM-a koncepcijskog karaktera. Preko njih preduzeće definiše svoj pozitivan odnos prema kvalitetu, savremen međunarodni način razmišljanja, svoju organizacionu spremnost i rešenost da se stalno unapređuje i održava željeni kvalitet.

  Preovladava utisak, nakon pročitanog rukopisa, da će ova monografija biti korisna studentima jer je pisana na način koji je razumljiv i interesantan. Ona je pre svega inspirativna (i mnogoparna) umesto suvoparna. Spada u red onih monografija u kojoj ne preovladava pregled opšteprihvaćenih teorija i koncepcija što je postala krajnje pojednostavljena i štetna definicija univerzitetskih udžbenika. Ova monografija takođe mnogo se lakše čita nego što se prepričava, knjiga je koja se pamti umesto da se zaboravlja. Ubeđen sam da će ona biti pre svega inspirativna pa potom i instruktivna i da će „otpušavati“ vijuge studenata umesto da ih „zapušava“. Iz napred iznetog, za ovu monografiju možemo reći da je mnogo više od pojednostavljenog shvatanja pojma univerzitetskog udžbenika. Monografija ima jedan osoben autorski pečat ispod koje je autor uspeo da ispiše svoju priču o Upravljanju totalnim kvalitetom. Zbog takvog napora, verujemo da ova monografija može poslužiti i biti od značajne koristi zaposlenima i poslovnim ljudima u preduzećima širom zemlje ukoliko istinski teže poslovnom uspehu, ukoliko žele da budu u trendu sa savremenim tokovima upravljanja kvalitetom.            

    Prof. dr Nebojša Backović

  *

      

  Prva misao u susretu sa monografijom "Upravljenje totalnim kvalitetom" je bila: Još jedna knjiga o kvalitetu koja do u detalje razvlači teoriju o totalnom kvalitetu. Šta će svetu još jedna takva knjiga. Čak je i bilo teško pronaći motiv da knjigu počnem čitati. Međutim, sa prvim pročitanim stranicama knjiga je počela pokazivati svoje kvalitete. U delu koji govori o suštini kvaliteta je jasno definisan pojam kvaliteta kao i koncepta totalnog kvaliteta. Takođe se razmatra i revizija pozicije totalnog kvaliteta u organizaciji u savremenim uslovima poslovanja. U ovom delu autor sa uspehom definiše polje interesovanja i posmatranja nauke o kvalitetu u okviru organizacije i razgraničava se pitanje kvaliteta od ostalih nauka.

  Drugo poglavlje je o nastanku i konceptu TQM. U ovom delu autor govori o konceptu TQM-a o razvoju ideje o TQM-u kao i o najznačajnijim imenima iz oblati TQM-a. Zanimljivo je objašnjena i promena u savremenom shvatanju TQM-a u odnosu na konvencionalni pristup kvalitetu. Autor govori o transferu interesovanja nauke o kvalitetu sa kvaliteta proizvoda na kvalitet procesa i ističe holistički pristup kao novi pristup u TQM-u koji teži optimizaciji procesa u organizaciji.

  U delu o guruima kvaliteta autor ističe šest ključnih autora. U ovom delu autor govori o njihovim idejama i promenama koje su uveli u nauku o menadžmentu, o potrebama diferenciranja nauke, o kvalitetu u posebnu nauku u okviru menadžmenta, a sve se potkrepljuje i adekvatnim primerima i uspesima koje su ovi gurui kvaliteta postigli.

  U poglavlju Novo doba TQM-a autor ističe izazove sa kojima se sreću savremene organizacije, razmatra potrebe za TQM-om u vremenu integracije i globalizacije i ističe TQM kao metodu i alat za bolje pozicioniranje preduzeća na tržištu. Da bi se adekvatno obradili izazovi sa kojima se preduzeća sreću autor razmatra koncept TQM u savremenim mikro i makro uslovima to jest sa aspekta mesta TQM-a u okviru savremene nauke o menadžmentu na globalnom nivou, kao i sa aspekta primene metoda i alata TQM-a u pojedinačnim preduzećima, na mikro nivou.

  Četvrto poglavlje monografije je o prepoznatljivim modelima TQM-a u svetu. U ovom poglavlju je autor probao napraviti disktinkciju koncepta TQM-a u odnosu na geografsku poziciju. Autor izdvaja evropski, američki i japanski model TQM-a.

  U petom poglavlju autor razmatra regulatorni okvir za razvoj menadžmenta kvalitetom u R. Srbiji. U ovom delu autor pravi zanimljive relacije između ISO 9000 standarda kvaliteta koji podrazumevaju jasno definisanje poslovnih procesa, kao i standarde u proizvodnji hrane HCCCP. Takođe govori o ustaljenim nagradama koje se dodeljuju za najuspešnija preduzeća u unapređenju kvaliteta na nivou Srbije i značaju tih nagrada kako za preduzeća tako i za ljude koji su zaslužni nosioci promena u tim preduzećima.

  U šestom poglavlju autor piše o konkretnim zahtevima sertifikacije u okviru standarda različitih serija Međunarodne organizacije za standardizaciju. Govori o izazovima sa kojima se sreću preduzeća u obezbeđivanju sertifikacije i održavanju i unapređenju jednom stečenog stanja. Takođe u ovom poglavlju autor razmatra konkretne zahteve pri unapređenju kvaliteta primenom koncepta TQM-a sa puno primera koji plastično prikazuju i izazove i rešenja. Takođe autor se ovde potrudio dati smernice i uputstva za primenu koncepta TQM-a u organizaciji.

  Nakon pročitane knjige se stiče utisak da će ova monografija biti korisna naučnim radnicima, jer koncept kvaliteta i TQM-a obrađuje sa različitih aspekata i to sa teorijskog aspekta ali i sa puno konkretnih primera.

  Ova će monografija, takođe, biti korisna studentima jer se na način koji je razumljiv studentima osnovnih studija govori o konceptu kvaliteta i pristupu TQM-a, a studenti mogu relativno lako usvojiti znanja iz ove oblasti.

  Treća kategorija koja će imati korist od ove monografije su stručnjaci iz prakse, menadžeri, koji mogu na osnovu datih teorijskih koncepata uvideti šta je to što u njihovim konkretnim situacijama može da se unapredi.

  Upravo iz napred navedenih razloga knjigu preporučujem kao zanimljivo štivo za čitanje a korisno za poboljšanje znanja čitalaca iz oblasti nauke o unapređenju kvaliteta procesa u organizacijama.

  Prof. dr Šemsudin Plojović

  *  Monografija docenta dr Samira Ljajića pod nazivom: ”Upravljanje totalnim kvalitetom” je knjiga koja sadrži 6 poglavlja i sadrži sve elemente veoma korisnog štiva za studente dodiplomskom i postdiplomskog studija.  Također, svaki profesionalac kojem su potrebna znanja iz upravljanja totalnim kvalitetom (Total Quality Management - TQM), biti će veoma detaljno informisan širokim spektrom primjera iz prakse koje uvaženi docent dr Samir Ljajić uspješno navodi.


  Monografija sadrzi sve elemente udžbenika i može biti korištena kao takva.  Od izuzetno velike koristi može biti i menadžerima, preduzetnicima, praktičarima i zaposlenim stručnjacima u različitim poslovnim segmentima.


  U poglavlju 2.3., pod nazivom:”Gurui menadžmenta kvaliteta”, autor svestrano analizira doprinose Valtera Šuharta, Edvardsa Deminga, Jozefa Jurana, Armanda Feigenbauma, Filipa Krozbija, kao i Kaoru Išikave razvoju menadžmenta kvaliteta i njihovih gledanja na pojedine komponente upravljanja kvalitetom. U trećem poglavlju naslovljenom kao: ”Novo doba TQM-a”, autor podrobno razmatra Total Quality Management  kao filozofiju i ukazuju na osnovne elemente i značaj čitavog seta alata i procesa čiji outputi doprinose kontekstu savremene paradigme kvaliteta te pokretačima unepređenja kvaliteta na mikro i makro planu. U četvrtom poglavlju koje nosi naziv: ”Prepoznatljivi modeli TQM-a u svetu”, ukazuje se na važnost tri osnovna modela percepcije TQM-a: japanski, američki i evropski. Autor konkretnim primjerima čitaocu približava i objašnjava modele, njihove specifičnosti, sličnost i različitosti. Mnogim profesionalcima će ovo poglavlje biti od krucijalne važnosti za razumijevanje i primjenu modela pri rješavanju problematike na dnevnoj bazi. U petom poglavlju, naslovljenom kao: ”Regulatorski okvir za razvoj sisteme kvaliteta u R. Srbiji”, pored detaljnog prikaza i elaboriranja mogućih oblika TQM organizacija, autor koncizno ukazuje i na ulogu regulatornog okvira unutar same države, Republike Srbije i njene uloge kao podstrekača masovnog korištenja i implementacije TQM alata u svim segmentima društva. Šestim poglavljem: ”Upravljanje ukupnim kvalitetom”, obuhvaćen je detaljan prikaz tehnika i metoda koji se koriste u postupcima prikupljanja, obrade i analize podataka, te sama primjena ISO standarda iz serija: 9000, 14000 i 26000 te  OHSAS 18000.  Autor nam približava koncept primjene TQM-a i njegovu ulogu u unapređenju kvalitete, također, navodi se konkretna suština i definisanje koncepta TQM-a, njegove primjene, kao i principe i smjernice za sprovođenje koncepta TQM-a.

  Prof. dr Senad Bušatlić

  164
  98 Ком.

  Технички лист

  Формат
  Б5
  Број страна
  155
  Писмо
  Латиница
  Повез
  Меки (брош)
  Година издања
  2020
  ISBN
  978-86-84389-60-4
  Овај наслов нема рецензију

  Контактирајте нас путем WhatsApp

  Boxed:

  Sticky Add To Cart

  Font: